• Standaard

Nieuws

 • Prima Vista 2018

  Op zaterdag 31 maart 2018 organiseren AVGV Spijkenisse en GV Sportuna de...

  Lees meer
 • Bestuursleden gezocht!

  Het bestuur van G.V. Sportuna heeft het afgelopen jaar met minimale bezetting...

  Lees meer
 • Algemene Ledenvergadering 2018

  Beste Leden, Onder het motto “Leden hebben de hoogste zeggenschap binn...

  Lees meer
Meer nieuws

Algemene Ledenvergadering 2018

Onze ALV vindt plaats op 13 maart om 20.00 uur in de verblijfsruimte (Turn-Inn) van de Geraniumzaal (Geraniumstraat 31), de vergadering duurt tot uiterlijk 22.00 uur. Om inzicht te krijgen in de opkomst vragen we jullie om te registeren m.b.v. het onderstaande formulier.

 • * velden zijn verplicht.

 

Agenda

Tijdstip Onderwerp Wie?
19.30 Zaal open / Koffie warm Allen
20.00 Opening & vaststellen agenda Voorzitter
20.05 Toelichting op het Jaarverslag 2017 Voorzitter
20.15 Toelichting op de jaarrekening 2017 Penningmeester
20.25 Verslag van de kascommissie 2017 Kascommissie
20.30 Verkiezing en (her) benoeming bestuur Allen
20.45 Wijziging of samenstellen van commissies (onder meer kascommissie voor het komende jaar) Voorzitter
20.55 Het gevoerde beleid in het afgelopen jaar en het te voeren beleid in het komende jaar Voorzitter
21.00 Koffie pauze Allen
21.15 Definitieve begroting 2018 Voorzitter
21.20 Voorlopige begroting 2019 Voorzitter
21.25 Vaststellen van de contributie voor het komende jaar en eventueel het inschrijfgeld Voorzitter
21.40 Het behandelen van ingediende moties Allen
21.55 Sluiting & vaststellen verslag Voorzitter

 

Algemene informatie

De Algemene Ledenvergadering (ALV) als orgaan: De leden van een vereniging bepalen voor de vereniging het beleid en activiteiten voor de komende periode. De leden hebben in principe alle bevoegdheden die niet door de wet zijn bepaald, of zijn opgedragen aan het bestuur of commissies. Dit laatste moet dan wel in de statuten zijn beschreven. Omdat het ondoenlijk is leden dagelijks te raadplegen over allerlei dagelijkse zaken of uitgaven, wordt een bestuur samengesteld. Dit gebeurt tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV). De ALV heeft het laatste woord over de inhoud van de statuten en ook alleen de ALV kan besluiten de vereniging te ontbinden. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en heeft eigen taken en verantwoordelijkheden. De ALV mag dus niet besturen. Wel kan de ALV, wanneer zij het niet eens is met het gevoerde beleid, aan de bestuurders ontslag verlenen. Tot de bevoegdheid van de ALV behoren in principe de volgende zaken:

 • wijziging van de statuten
 • benoemen en afzetten bestuurders
 • benoemen en afzetten van commissarissen en - indien van toepassing - hun bezoldiging
 • dechargeren van bestuurders (het ‘ eervol ontslaan' van een bestuurder, de ALV kan een decharge tegengaan, b.v. wanneer een penningmeester zijn jaarrekening nog niet af heeft)
 • goedkeuring van de begroting en de jaarrekening
 • het uitsluiten van een lid

 

In de statuten kan worden vastgesteld dat bepaalde taken en bevoegdheden door de ALV worden uitbesteed aan andere commissies. Als volgens de statuten commissies in het leven geroepen kunnen worden, wordt de macht van de ALV enigszins beperkt. Zo kan het zijn dat er een geschillencommissie wordt ingesteld of een commissie voor beroep bij ontzetting uit het lidmaatschap.

De ALV als vergadering: De ALV moet minimaal één keer per jaar worden gehouden. Tussentijds kan het bestuur besluiten een extra vergadering of meerdere ledenvergaderingen te houden. Het bestuur roept de leden bijeen. De oproeping gebeurt schriftelijk. Als de ALV het heeft goedgekeurd, kan dit ook per e-mail. Als niet alle adressen van de leden bekend zijn, kan een advertentie worden geplaatst in de huis-aan-huiskrant van de plaats waar de vereniging toe behoort. In de uitnodiging moet vermeld staan wanneer, waar en op welke tijd de vergadering plaatsvindt, en toegevoegd moeten worden:

 • Agenda van de vergadering
 • Jaarrekening
 • Jaarverslag
 • Begroting komende jaar

 

Tussentijds kunnen leden ook verzoeken tot een extra ledenvergadering, als minstens tien procent van de stemgerechtigde leden dit wil. Zij doen hiertoe een schriftelijk verzoek aan het bestuur. Het verzoek moet gemotiveerd zijn, met bijgevoegde agendapunt(en) voor de vergadering. Het bestuur is verplicht binnen vier weken deze ledenvergadering te laten plaatsvinden. Gebeurt dit niet, dan kunnen de leden zelf een ledenvergadering bijeen roepen.

Onderwerpen: Tijdens de jaarlijkse ALV komen de volgende zaken (minimaal) aan de orde:

 • Verkiezing en (her) benoeming bestuur
 • Wijziging of samenstellen van commissies (onder meer kascommissie voor het komende jaar)
 • Het gevoerde beleid in het afgelopen jaar en het te voeren beleid in het komende jaar
 • Algemeen jaarverslag (wat heeft de vereniging het afgelopen jaar gedaan) en financieel verslag (inclusief een jaarrekening, waarin de inkomsten en uitgaven staan)
 • Het verslag van de kascommissie van het afgelopen jaar
 • Definitieve begroting voor het lopende jaar en voorlopige begroting voor het komende jaar
 • het behandelen van moties (leden of groepen leden kunnen een verzoek indienen aan het dagelijks bestuur om iets te doen, of juist te laten)
 • Wijzigingen van het huishoudelijk reglement
 • Vaststellen van de contributie voor het komende jaar en eventueel het inschrijfgeld

 

Rolverdeling: Doorgaans is er een vaste rolverdeling tijdens de ALV. Zo zal de voorzitter meestal de vergadering leiden en de penningmeester de jaarrekening toelichten. De kascommissie doet verslag van zijn bevindingen. De voorzitter is de persoon die het bestuur vertegenwoordigd en het woord voert namens het bestuur. Alleen tijdens specifieke punten, zoals de bespreking van de financiële stukken, neemt een van de andere bestuursleden het woord over.CommissiesTijdens de ALV kunnen diverse commissies verslag doen van hun verrichtingen van het afgelopen jaar en eventuele wensen voor het komende jaar bespreekbaar maken. Een commissie is een groep mensen binnen de vereniging die een bepaalde taak hebben uit te voeren. Te denken valt aan bijvoorbeeld een wedstrijdcommissie. De commissie wordt meestal voor een bepaalde periode geïnstalleerd (ook wel chargeren genoemd). Dit gebeurt tijdens de ALV. Ook als er nieuwe leden in de commissie komen, moet de ALV goedkeuring verlenen.

Kascommissie: De kascommissie geeft advies aan de ALV om de financiele verslagen goed of af te keuren. De commissie brengt tijdens de ALV verslag uit over de financiën. In het verslag staat beschreven op welke wijze de controle is uitgevoerd en worden de bevindingen vermeld. Stemt de kascommissie in met de financiële verantwoording, dan kan ze uit haar taak worden ontheven.

Nieuws

 • Prima Vista 2018

  Op zaterdag 31 maart 2018 organiseren AVGV Spijkenisse en GV Sportuna de...

  Lees meer
 • Bestuursleden gezocht!

  Het bestuur van G.V. Sportuna heeft het afgelopen jaar met minimale bezetting...

  Lees meer
 • Algemene Ledenvergadering 2018

  Beste Leden, Onder het motto “Leden hebben de hoogste zeggenschap binn...

  Lees meer
Meer nieuws
 • Lesaanbod

  Lesaanbod

  G.V. Sportuna heeft een uitgebreid lesaanbod voor jong en oud.

  Bekijk het aanbod!
 • Lesrooster

  Lesrooster

  G.V. Sportuna heeft één lesrooster met daarin alle lessen/trainingen die gegeven worden.

  Bekijk het lesrooster!
 • Inschrijven

  Inschrijven

  Via het formulier op onze inschrijfpagina kunt u zichzelf, uw zoon of uw dochter inschrijven.

  Inschrijven!